Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Twinklerz, gevestigd te Elst Gld en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 59684151.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. In deze algemene webvoorwaarden wordt Twinklerz aangeduid met “Twinklerz” en worden de (rechts)personen tot wie een aanbod gericht is en/of met wie een overeenkomst tot stand komt, aangeduid met “afnemer”.

2. Deze algemene webvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Twinklerz. Uitsluitend door Twinklerz schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene webvoorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene webvoorwaarden van de afnemer zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met Twinklerz niet van toepassing.

3. De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene webvoorwaarden staan aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene webvoorwaarden niet in de weg. Twinklerz en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene webvoorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen.

4. Onder ‘schriftelijke’ dient in deze algemene webvoorwaarden tevens te worden verstaan de elektronische variant, waaronder – niet uitsluitend – een e-mailbericht wordt begrepen. Voorzover er verschil van mening ontstaat over het al dan niet ontvangen zijn van een elektronisch bericht, is de administratie c.q. zijn de log files van Twinklerz bepalend.

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst

1. Een aanbod van Twinklerz geschiedt vrijblijvend en kan door Twinklerz worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd tot en met de derde dag na de kennisneming door Twinklerz van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies en in het kader van een aanbod door Twinklerz verstrekte documentatie en adviezen binden Twinklerz niet.

2. Een aanbod van Twinklerz is gedurende 14 dagen na de verzenddatum daarvan geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door Twinklerz schriftelijk is verlengd.

3. Indien een door de afnemer van Twinklerz gevraagd aanbod niet tot een overeenkomst tussen Twinklerz en de afnemer heeft geleid, rust op de afnemer de verplichting om de door Twinklerz in verband met het doen van het aanbod gemaakte kosten te vergoeden.

4. Indien door Twinklerz een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen Twinklerz en de afnemer eerst tot stand door het onvoorwaardelijk aanvaarden door de afnemer van het aanbod van Twinklerz en/of door het geven van uitvoering door Twinklerz aan een opdracht van de afnemer. Indien een aanvaarding door en/of opdracht van de afnemer afwijkt van het aanbod van Twinklerz, komt aan het aanbod doorslaggevende betekenis toe.

5. Indien door Twinklerz geen aanbod is gedaan komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht van de afnemer door Twinklerz. Indien de schriftelijke aanvaarding afwijkt van de opdracht komt aan de aanvaarding doorslaggevende betekenis toe.

6. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Twinklerz en de afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.

7. Twinklerz is bevoegd om de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

8. De afnemer is uitsluitend bevoegd de overeenkomst te annuleren, indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de afnemer de overeenkomst - rechtsgeldig - annuleert, rust op de afnemer de verplichting om aan Twinklerz te vergoeden de door Twinklerz in verband met het doen van het aanbod en het totstandkomen en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende schade.

9. Twinklerz is bevoegd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien:
a. de afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is;
b. een tot het verlenen van - voorlopige - surséance van betaling van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;
c. een tot faillietverklaring van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;
d. ten laste van de afnemer executoriaal beslag onder Twinklerz is gelegd;
e. een tot ontbinding en/of liquidatie van de afnemer strekkend besluit is totstandgekomen;
f. de afnemer is overleden of onder curatele is gesteld;
g. één of meer aandelen in de afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het totstandkomen van de overeenkomst zijn overgedragen;
h. de door de afnemer geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer anderen is overgedragen.

10. Twinklerz zal wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd zijn.

11. De afnemer heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

12. Indien de overeenkomst is ontbonden, vallen de door de afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de afnemer niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Twinklerz ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Door Twinklerz gefactureerde bedragen - in verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst - is de afnemer na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

Artikel 3 - Levering en afname

1. De levering van zaken door Twinklerz geschiedt op de plaats van de onderneming van Twinklerz en zal uitsluitend op een andere plaats geschieden indien dat schriftelijk is overeengekomen. Twinklerz is bevoegd om te leveren aantallen in delen te leveren.

2. De kosten van transport, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering van door Twinklerz aan de afnemer te leveren zaken zijn voor rekening van de afnemer, ook indien op transport-, verzend-, invoer-, uitvoer-, opslag- en/of verzekeringsbewijzen anders is vermeld.

3. Behoudens andersluidende nadere overeenkomst geschiedt de levering van zaken door Twinklerz na betaling door de afnemer van de voor - levering van - die zaken verschuldigde bedragen.

4. Door Twinklerz kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het totstandkomen van de overeenkomst aan Twinklerz bekende gegevens. Zij vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door Twinklerz zoveel mogelijk in acht worden genomen. Twinklerz komt door het enkele overschrijden van een door haar kenbaar gemaakte leveringstermijn niet in verzuim. Afnemer heeft het recht de koop kosteloos en zonder ingebrekestelling te ontbinden indien door Twinklerz niet binnen 30 dagen wordt geleverd. Indien Twinklerz verwacht een leveringstermijn te zullen overschrijden, zal Twinklerz zo spoedig mogelijk met de afnemer in overleg treden. Twinklerz is niet gebonden aan leveringstermijnen, die niet in acht kunnen worden genomen door na het totstandkomen van de overeenkomst buiten de macht van Twinklerz ingetreden omstandigheden.

5. De afnemer is verplicht om op afroep te leveren zaken op de overeengekomen afroeptermijnen af te nemen. Indien ten aanzien van op afroep te leveren zaken geen afroeptermijnen zijn overeengekomen, is de afnemer verplicht om alle zaken uiterlijk 3 maanden na het totstandkomen van de overeenkomst af te nemen. Bij bestellingen via de Twinklerz.eu webshop is de afnemer gerechtigd de bestelling kostenloos te annuleren indien er niet binnen 30 dagen is geleverd.

6. Door Twinklerz geleverde zaken zijn onverminderd het bepaalde in artikelen 3, lid 2, hierboven en artikel 5 hieronder voor risico van de afnemer met ingang van het moment waarop de afnemer of een hulppersoon van de afnemer de feitelijke beschikkingsmacht over deze zaken heeft.

7. Onverminderd de inhoud van artikel 7 is Twinklerz zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om door de afnemer aan Twinklerz geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door Twinklerz van de reden van het retourneren. Door de afnemer aan Twinklerz geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen bedragen verschuldigd tot dat Twinklerz de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien Twinklerz geretourneerde zaken niet aanneemt, is de afnemer verplicht door Twinklerz in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan Twinklerz te vergoeden. De via de Twinklerz webshop aangeschafte artikelen kunnen op basis van het herroepingsrecht kostenloosen zonder opgaaf van redenen binnen 30 dagen aangemeld worden voor retour. Na deze aanmelding heeft de afnemer nogmaals 14 dagen om de artikelen retour te sturen. De verzendkosten voor het retour sturen zijn voor rekening van de afnemer. Maakt de afnemer gebruik van het retourrecht dan zal Twinklerz binnen 14 dagen na aanmelding het gehele bedrag inclusief verzendkosten terugstorten. 

8. Door de afnemer van Twinklerz aangenomen zaken, die de afnemer geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

9. De afnemer kan geen rechten ontlenen aan afwijkingen van door Twinklerz geleverde zaken ten opzichte van door Twinklerz bij een aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters, die voortvloeien uit het voorbeeldkarakter van bij het aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters.

Artikel 4 - Prijs en betaling

1. Alle door Twinklerz kenbaar gemaakte prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Niet in een uitsluitend tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen binden Twinklerz niet. Aan in een tot een afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijs kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

2. Twinklerz is bevoegd om overeengekomen prijzen en tarieven - met onmiddellijke ingang - aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door Twinklerz te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.

3. De kosten van uitvoering van na het aanbod van Twinklerz door de afnemer verzochte en door Twinklerz aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst niet voorziene moeilijkheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.

4. Facturen - waaronder pro forma facturen - van Twinklerz dienen te worden voldaan overeenkomstig de op het aanbod, de aanvaarding of de factuur van Twinklerz vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan (vervaldatum).

5. Indien de afnemer verschuldigde bedragen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de afnemer met ingang van de vervaldatum in verzuim en met ingang van de vervaldatum over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 12% per jaar verschuldigd. Indien de afnemer verschuldigde bedragen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de afnemer het bedrag van de door Twinklerz te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte - waaronder de niet geliquideerde proceskosten - aan Twinklerz verschuldigd.

6. Twinklerz is bevoegd om betalingen van de afnemer - ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer - eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

7. De afnemer is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover Twinklerz op te schorten en/of te verrekenen met (betalings)verplichtingen van Twinklerz tegenover de afnemer. De afnemer is niet bevoegd de overeenkomst met Twinklerz te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

8. Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover Twinklerz niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt, is Twinklerz bevoegd haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

9. De afnemer is verplicht om op eerste verzoek van Twinklerz de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van Twinklerz te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de afnemer de voldoening van de vorderingen van Twinklerz desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, is Twinklerz bevoegd om haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

Artikel 5 - Voorbehoud van eigendom en rechten

1. Alle door Twinklerz aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Twinklerz tot dat alle door de afnemer contractueel voor geleverde en/of te leveren zaken en/of verrichte en/of te verrichten werkzaamheden verschuldigde bedragen, waaronder de krachtens artikel 4, lid 5, hierboven verschuldigde bedragen en in verband met de - niet correcte - uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan Twinklerz zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken, waarop het in de vorige zin bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en zal belanghebbenden - waaronder beoogde rechtverkrijgenden - van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis stellen.

2. Andere rechten dan eigendomsrechten worden door Twinklerz steeds aan de afnemer verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan Twinklerz verschuldigde bedragen - waaronder de krachtens artikel 4, lid 5, hierboven verschuldigde bedragen - en de in verband met de - niet correcte - uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan Twinklerz zijn betaald.


Artikel 6 - Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door Twinklerz tot stand gebrachte en/of door Twinklerz verstrekte voortbrengselen (zijnde: werken - waaronder computerprogrammatuur, documentatie, topografieën en databestanden -, onderscheidingstekens, uitvindingen, tekeningen, modellen en andere materialen) berusten uitsluitend bij Twinklerz of haar licentiegevers. Het is de afnemer niet toegestaan om door Twinklerz tot stand gebrachte en/of door Twinklerz verstrekte voortbrengselen geheel of ten dele openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of - anderszins - als maker en/of rechthebbende daarvan te handelen. Door Twinklerz ten aanzien van voortbrengselen aan de afnemer verleende rechten omvatten uitsluitend in de overeenkomst uitdrukkelijk aan de afnemer verleende niet-exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van voortbrengselen in strijd met de rechten van Twinklerz en/of haar licentiegever(s), de bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene webvoorwaarden en/of de toepasselijke wettelijke bepalingen. Aan de afnemer verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht onverminderd een behoudens artikel 5 uit de overeenkomst voortvloeiende bevoegdheid van de afnemer om van Twinklerz betrokken zaak in het kader van de normale ondernemingsactiviteiten aan gebruikers te verkopen en te leveren.

2. Het is de afnemer niet toegestaan om aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom en omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie uit en van door Twinklerz tot stand gebrachte en/of door Twinklerz verstrekte voortbrengselen en geleverde zaken te verwijderen of te wijzigen.

3. Het is de afnemer niet toegestaan om door Twinklerz tot stand gebrachte en/of door Twinklerz verstrekte voortbrengselen zonder toestemming van Twinklerz te - doen - wijzigen.

4. Indien en voorzover het Twinklerz computerprogrammatuur en andere materialen van derden aan de afnemer levert of anderszins verstrekt, zijn de op die programmatuur en andere materialen betrekking hebben voorwaarden van die derden van toepassing in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene webvoorwaarden. De afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de afnemer kennis heeft kunnen nemen door het op zijn verzoek ter inzage verstrekken daarvan door Twinklerz.

5. De afnemer zal Twinklerz vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat Twinklerz door gebruik van door de afnemer verstrekte materialen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt en alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van Twinklerz als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan Twinklerz vergoedt.

Artikel 7 - Garantie

1. Twinklerz garandeert dat geleverde zaken ten tijde van de levering voldoen aan hun technische specificaties. Deze garantie verplicht Twinklerz uitsluitend tot - naar keuze van Twinklerz -:
a) herstel van fouten of levering van vervangende - onderdelen van - zaken door en voor rekening van Twinklerz;
b) terugbetaling door Twinklerz aan de afnemer van de voor - het onderdeel van - de zaak, waarin de fout voorkomt, geldende prijs indien herstel van fouten of levering van vervangende - onderdelen van - zaken door Twinklerz niet mogelijk is.

2. De in artikel 7, lid 1, bedoelde garantie is niet van toepassing ten aanzien van:
a) zaken, die onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig en/of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt of behandeld;
b) zaken die door anderen dan door Twinklerz zijn hersteld, onderhouden en/of gewijzigd;
c) gebreken in zaken, die voortvloeien uit van buiten komende oorzaken;
d) zaken, waarvan de prijs - niet volledig - door de afnemer aan Twinklerz is betaald;
e) zaken, die door Twinklerz van een toeleverancier zijn betrokken.

3. Op door Twinklerz van een toeleverancier betrokken zaak is uitsluitend een door de toeleverancier ten behoeve van Twinklerz verleende garantie van toepassing. Twinklerz zal de afnemer op verzoek over - de inhoud van - een door de toeleverancier verleende garantie inlichten.

4. In dit artikel 7 bedoelde garantie is uitsluitend van toepassing indien de afnemer Twinklerz binnen vijf werkdagen na de levering of - bij een bij de leverancier niet waarneembaar gebrek - binnen vijf werkdagen na het constateren van het gebrek Twinklerz in kennis heeft gesteld. Afnemer dient vervolgens uiterlijk binnen 10 dagen de betreffende zaak franco en in originele verpakking aan Twinklerz te retourneren, bij gebreke waarvan ieder recht van afnemer op de garantie vervalt.

5. Op Twinklerz rust ten aanzien van materiaal- en productiefouten in geleverde zaken geen verder strekkende garantieverplichtingen en aansprakelijkheden dan in dit artikel verwoord.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. Onverminderd de inhoud van artikel 7 hierboven, zijn aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Twinklerz beperkt door het in dit artikel bepaalde. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van Twinklerz gebaseerde vorderingen. In geval van geschil zal worden geprocedeerd in de rechtbank Arnhem.

Artikel 9 - Betaling na ontvangst met Multifactor

1. 
Met een digitale factuur je online bestelling betalen via MultiFactor. MultiFactor voert voor Twinklerz het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een betaalverzoek van MultiFactor via e-mail ontvangt om de gekochte producten te betalen. Je kunt bij Twinklerz na ontvangst, betalen voor een maximaal bedrag van 300 euro als je voor de eerste keer betaalt via MultiFactor.

Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert MultiFactor een gegevenscontrole uit. MultiFactor hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt je verzoek tot achteraf betalen niet geautoriseerd worden, dan kun je natuurlijk je bestelling betalen met een andere betaalmethode. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met MultiFactor via telefoonnummer 020-8500533 of per e-mail: support@multifactor.nl.

Met het plaatsen van een bestelling met betaling na ontvangst via Multifactor ga je akkoord met de betalingsvoorwaarden van Multifactor.

Artikel 10 - Klachtenregeling

1. Twinklerz beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Twinklerz, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij Twinklerz ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Twinklerz binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich te wenden tot Twinklerz. 

6. Een klacht schort de verplichtingen van Twinklerz niet op, tenzij Twinklerz schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Twinklerz, zal Twinklerz naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.